Naast dit materiaal beheert de Brugse Openbare Bibliotheek een verzameling handexemplaren uit Gezelles eigen bibliotheek (GGB). Gezelle bezat naast taalkundige, filologische boeken, werken over de Germaanse en uitheemse folklore, ook tal van oudere werken. Vele van die boeken bevatten gebruikssporen. De dichter onderstreepte woorden of fragmenten in functie van de Woordentas of van zijn poëzie. De boeken die Gezelle bij zijn overlijden in 1899 bezat, zijn slechts een fractie van de oorspronkelijke bibliotheek. In de jaren ’90 dunde hij zijn boekenbezit uit en schonk heel wat werken aan de bibliotheek van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Door zijn verhuis van Kortrijk naar het Engels Klooster in Brugge slankte zijn bibliotheek verder af en kwamen de boeken terecht in de Kortrijkse Stadsbibliotheek en bij vrienden en kennissen.


Na Gezelles dood werd zijn bibliotheek verdeeld onder Stijn Streuvels, Casaer Gezelle en Jozef Gezelle. Stijn Streuvels zou zich de meest waardevolle en oudste exemplaren toegeëigend hebben. Jozefs boekenerfenis (988 boeken) kwam na zijn dood op 18 juni 1903 terecht bij Louis Scharpé (1869-1935) hoogleraar Germaanse Filologie in Leuven. Bij zijn overlijden kon de stad Brugge het pakket boeken aankopen en onderbrengen in het Gezellemuseum. Ondertussen waren via Caesar Gezelle en diverse giften nog andere boeken uit Gezelles bibliotheek in het museum terechtgekomen. De volledige collectie omvat vandaag een 1300-tal boeken.


Ten slotte bouwde de openbare bibliotheek ter aanvulling van de papieren nalatenschap en de Gezellebibliotheek een ruimere bewaarcollectie uit met werken van en over Gezelle en zijn tijd. Die wordt verder aangevuld met alle nieuwe uitgaven en Gezellestudies (GGA).


(E.D.)